Website Banner


 
   AC GROUP ACCOUNT  
 
 
     
     บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด
   บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินพร้อมตรวจ
   สอบบัญชี รับจดทะเบียนเลิกบริษัท และ
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำระบัญชีบริษัท และ
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
   จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะ
   บุคคล ร้านค้า ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล เราให้บริการดูแลทุกราย
   ละเอียดด้านการบัญชี เอกสาร และ
   ใบอนุญาตประกอบการต่าง ๆ ด้วยทีมงาน
   ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  ................................................
   About us>>
  .................................................
 
 
 
 
 
 
 ความรู้เรื่องภาษี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
     
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 311
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 7983
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 8912
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 351557
     
   รายละเอียด บริการจัดทำบัญชีและภาษี
 
     
  บริการจัดทำบัญชีและภาษี (Accounting & Tax Service)
 
     
 
 
 
 
  เรามียุทธวิธีต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจท่านสามารถวางแผนธุรกิจด้วยระบบการจัดทำบัญชีและภาษี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย นักธุรกิจ พ่อค้า วิชาชีพอิสระและประชาชนผู้มีเงินได้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ และเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง ตามกฎหมายได้
 
     
  วัตถุประสงค์ของบริษัทรับทำบัญชี
 
บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชีและประมวลรัษฏากรกำหนดรวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสารและระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงินส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
 
     
  ทำไมถึงต้องทำบัญชีกับบริษัทรับทำบัญชี
• เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในวงการภาษีครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท
• เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
• เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
• เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
• เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
• เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้ทำบัญชีรับอนุญาต

 
     
  ประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัทรับทำบัญชี
• เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
• ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
• เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
• เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
• เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
• เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
• สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
• มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
• ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

 
     
  รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
• ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
• จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
• จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
• ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 
     
  รับทำบัญชี ยื่นแบบประจำปี 
• จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
• จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
• จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)
• ให้คำปรึกษาการจัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91 สำหรับบุคคลธรรมดา เพื่อพนักงานในบริษัทของท่าน
• ให้คำปรึกษาด้านบัญชี – ภาษี – วางแผนภาษี
 
     
  รับทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน 
• ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
• ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
• บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน,สมุดบัญชีจ่ายเงินสด
   ย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
• จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
• จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
• จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
• จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
• ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
• ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

 
     
  รับทำบัญชี ยื่นประกันสังคม รับทำประกันสังคม
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
• จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี
• แจ้งเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
• ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตลอดสัญญาบริการ
• แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบการรายงานค่าจ้างตามแบบ กท.20 ก ประจำปี และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
 
     
  ขั้นตอนการทำงานนัดให้ลูกค้าส่งเอกสาร
• เอกสารช่วงวันที่ 1 – 31 ของเดือน จะต้องส่งให้ภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป
 
     
  หมายเหตุ:
• แบบ ภ.ง.ด. 1, 3, 53 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
• แบบ ภ.พ.30 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
• แบบ ภ.ง.ด.51 ต้องยื่นสรรพากรภายในวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปี
• แบบ ภ.ง.ด.50 – งบการเงิน ต้องยื่นสรรพากร – กระทรวงพาณิชย์ ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
• ทางบริษัทฯ จะเรียกจัดเก็บเงินค่าบริการในเดือนถัดจากเดือนที่รับเอกสาร พร้อมกับแจ้งยอดภาษีที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร
 
     
  เอกสารที่ทางลูกค้าต้องเตรียมให้กับบริษัทรับทำบัญชี
• รายงานภาษีซื้อ และเอกสารประกอบรายงานภาษีซื้อ
• รายงานภาษีขายและเอกสารประกอบรายงานภาษีขาย
• เอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสำคัญจ่าย หรือใบถอนเงินจากธนาคาร,ใบเสร็จรับเงิน
• เอกสารประกอบการรับเงิน เช่น ใบสำคัญรับ หรือใบนำฝากธนาคาร (Pay in slip)
• เอกสารประกอบการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อื่นๆ
• Bank Statement บัญชีกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของกิจการ
• ใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งแบบ ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และประกันสังคม
• หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายในเดือนนั้น ๆ)
 
     
  เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อกรมสรรพากร
• แบบ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.51, ภ.ง.ด.53
• แบบ ภ.พ.30

 
     
  เอกสารที่ใช้ในการยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม
• แบบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)
• แบบ สปส.6-09 (กรณีแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน)
• แบบ สปส.9-02 (กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล)**
• แบบ สปส.1-02 (หนังสือนำส่งกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
• แบบ สปส.1-03 (แบบขึ้นทะเบียนกรณีขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน)
• แบบ สปส.1-03/1 (กรณี แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงานเคยยื่นเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว)

 
     
  *กรณีขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ทำได้ 2 กรณี คือเมื่อเริ่มเข้าทำงานในสถานประกอบการใหม่เมื่อสิ้นปี  
     
     
  | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังข้อมูลนักบัญชี | แบบฟอร์มงานบัญชี | ติดต่อเรา | Link
 
     
 
บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 84 ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-873-7115-7, 081-826-1225, Fax : 02-873-7118
E-mail : ac1715@hotmail.com
 
     
Current Pageid = 369