Website Banner


 
   AC GROUP ACCOUNT  
 
 
     
     บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด
   บริการทำบัญชี ปิดงบการเงินพร้อมตรวจ
   สอบบัญชี รับจดทะเบียนเลิกบริษัท และ
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชำระบัญชีบริษัท และ
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
   จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะ
   บุคคล ร้านค้า ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
   และปริมณฑล เราให้บริการดูแลทุกราย
   ละเอียดด้านการบัญชี เอกสาร และ
   ใบอนุญาตประกอบการต่าง ๆ ด้วยทีมงาน
   ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

  ................................................
   About us>>
  .................................................
 
 
 
 
 
 
 ความรู้เรื่องภาษี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   
     
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 31
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 456
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 9411
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 363417
     
   รายละเอียด รับวางระบบบัญชี
 
     
  รับวางระบบบัญชี
 
     
 
 
     
  สำรวจ วางแผน และวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบ
กำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม, จัดเตรียมความพร้อมพนักงาน
และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ, การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม, การบันทึกข้อมูล, การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูล
สารสนเทศด้านบัญชีมาใช้ บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทุกโปรแกรม บริการวางระบบและดูแล
งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

 
     
  ขั้นตอนการทำงานของการวางระบบบัญชี
• สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
• เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้อง
   กับโปรแกรม
• จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
• การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม
• การบันทึกข้อมูล
• การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
• การจัดเก็บสำรองข้อมูล
• การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม
• ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้าง
 
     
  เงื่อนไขการชำระเงิน 
ในวันทำสัญญาชำระ 70% ของอัตราค่าจ้าง ส่วนที่เหลือ 30% จะชำระในวันสุดท้าย
 
     
  ระยะเวลาการทำงาน
จนกว่าจะวางระบบตามเป้าหมายเรียบร้อย แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของบุคคลากรในหน่วยงานเป็นสำคัญ เจ้าหน้าที่จะเข้าไป
 
     
  ดำเนินงานทันที ภายใน 1 สัปดาห์  
     
  ลักษณะของการวางระบบบัญชีที่ดี
• สำนักงานบัญชีสามารถใช้ข้อมูลที่แท้จริง และเที่ยงตรงในการดำเนินงาน โดยแสดงเป็นจำนวนเงินทุกรายการ
• สำนักงานบัญชีสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณค่าใช้
  จ่ายต่างๆ
• สำนักงานบัญชีสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร และการกู้ยืมเงินทุนมาดำเนินธุรกิจจากเจ้าหนี้
• สำนักงานบัญชีสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหล การใช้เงินมากเกินความจำเป็น รวมทั้งการลักขโมย และการปฏิบัติ
  ของพนักงานที่ผิดพลาด
• สำนักงานบัญชีสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนาณภาษีที่ธุรกิจต้องชำระให้แก่สรรพากรตามกฎหมายประมวล
  รัษฎากร

 
     
  บันทึกของระบบบัญชี
ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ภายในและภายนอกกิจการ สำหรับภายนอกกิจการผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
นายธนาคารที่ธุรกิจกู้ยืมเงินหรือเจ้าหนี้ จะสนใจดูเฉพาะงบการเงินอันประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุลและงบกระแสเงินสด
จากสำนักงานบัญชี แต่สำหรับภายในกิจการการบันทึกข้อมูลจะมีรายละเอียดมากกว่านั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
แต่ละด้าน บันทึกพื้นฐานของระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี ประกอบด้วย

 
     
  • บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระต่อธุรกิจ (ควรมีรายละเอียดลูกหนี้แต่ละรายด้วย)บัญชีแยก
  ประเภทเจ้าหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินยังคงค้างชำระ
• ผู้ขายหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ (ควรมีรายละเอียดเจ้าหนี้ทุกราย)
• บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง ใช้บันทึกจำนวนรับ/จ่ายสินค้าคงคลัง จากธุรกิจทั้งหมด(ควรมีบัญชีคุมยอดแยกสินค้าคงเหลือ
  แต่ละรายการ)
• บัญชีเงินเดือน ใช้บันทึกค่าจ้างเงินเดือนของลูกจ้างพนักงาน และรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดจนรายการที่จ่ายเข้า
  กองทุนประกันสังคม
• สมุดเงินสด นิยมแยกเป็นสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจ่าย เพื่อใช้บันทึกการรับจ่ายเงินสดของกิจการ
• บัญชีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ ใช้บันทึกราคาต้นทุนที่ซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นมา และแสดงค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์
  แต่ละรายการ
• บัญชีอื่นๆ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชียอดขาย บัญชีต้นทุนขาย ฯลฯ

 
     
     การวางระบบการบันทึกข้อมูล หรือวางระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี จำเป็นต่อธุรกิจ แม้ธุรกิจขนาดย่อมอาจมีผู้ประกอบการ
เพียงคนเดียวที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่หมุนเวียนในการค้าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่การบันทึก
ของสำนักงานบัญชีโดยมี ระบบบัญชี ที่ดีจะคอยควบคุมและแสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนไว้วิเคราะห์สมรรถนะ
การดำเนินงานของธุรกิจได้เป็นอย่างดีสมกับคำที่ กล่าวว่า "บัญชีคือภาษาธุรกิจ"
 
     
     
  | หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | คลังข้อมูลนักบัญชี | แบบฟอร์มงานบัญชี | ติดต่อเรา | Link
 
     
 
บริษัท สำนักงานบัญชี เอซี กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 84 ตรงข้ามซอยประชาอุทิศ 1 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-873-7115-7, 081-826-1225, Fax : 02-873-7118
E-mail : ac1715@hotmail.com
 
     
Current Pageid = 370